projekty B + R

Projekt B+R "e-usługi + AI: Wykorzystanie komunikacji w języku naturalnym do podniesienia jakości i dostępności e-usług i danych przestrzennych" realizowany w ramach FENG 2021-2027 

Instytut realizuje projekt pn. "e-usługi + AI: Wykorzystanie komunikacji w języku naturalnym do podniesienia jakości i dostępności e-usług i danych przestrzennych" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej technologii umożliwiającej intuicyjną komunikację w języku naturalnym z e-usługami geoinformacyjnymi, co znacząco podniesie ich dostępność i jakość, ułatwiając obywatelom oraz urzędnikom pozyskiwanie kluczowych informacji i efektywne załatwianie spraw związanych z zarządzaniem przestrzenią.


Proponowana innowacyjna technologia będzie miała pozytywne znaczenie dla podniesienia jakości życia obywateli i zwiększenia włączenia społecznego, poprzez wzrost dostępności i łatwości użycia e-usług i danych przestrzennych obecnych na rynku. Obywatele, którzy załatwiają sprawy urzędowe będą głównymi beneficjentami innowacji, której istotą jest umożliwienie korzystania z e-usług i danych przestrzennych w sposób najbardziej naturalny dla człowieka - w języku naturalnym. Obecnie używanie portali e-usługowych wymaga wiedzy i znajomości eksperckich pojęć, co utrudnia, a wielu osobom nawet uniemożliwia skorzystanie z ich narzędzi i możliwości. W rezultacie wiele osób udaje się do urzędów (na kilka godzin) zamiast wykorzystać e-usługi (np. 15 min). Prosta, naturalna komunikacja zastosowana do istniejących platform usługowych poprawi jakość życia obywateli i zmniejszy wykluczenie w zakresie wykorzystania e-usług. Dodatkowo zmniejszy obciążenie urzędów co powinno przyspieszyć wiele procedur. 


Termin realizacji: 01.12.2023 - 01.04.2026

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 645 900,00 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 955 100,00 zł 

Projekt B+R „TeleCyfro” realizowany w ramach POIR 2014-2020

Instytut realizuje projekt pn. „TeleCyfro – opracowanie metod wydobywania informacji z nieustrukturyzowanych dokumentów inżynierskich z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w środowisku pracy zdalnej” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie algorytmów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Ich zadaniem jest automatyzacja procesów przetwarzania dokumentów z postaci analogowej do cyfrowej obniżając przy tym zapotrzebowanie na infrastrukturę sprzętową i zasoby ludzkie. Rezultatem projektu będzie szereg narzędzi redukujących koszty i czas potrzebny do przetworzenia dokumentacji przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności działania. Ekstrakcja informacji z dokumentów tekstowych wraz z ich kontekstem, detekcja oraz wektoryzacja elementów na mapie wraz z odniesieniem przestrzennym, czy OCR pisma odręcznego to tylko pierwsze pozycje na liście zaplanowanych do wdrożenia algorytmów.

Termin realizacji: 01.12.2020 – 30.06.2023
Dofinansowanie projektu z UE: 2 858 109,00 zł

Projekt B+R „Budowa bazy o nieruchomościach” realizowany w ramach POIR 2014-2020

Instytut zrealizował projekt pn. "Budowa bazy wiedzy o nieruchomościach" w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Celem głównym projektu było opracowanie metod automatycznego pozyskiwania, wzbogacania, przetwarzania, integracji, analizy i akwizycji danych przestrzennych, mających charakter danych otwartych jak i komercyjnych niezbędnych do implementacji Bazy Wiedzy o Nieruchomościach. Opracowana Baza stanowi podstawę do świadczenia szeregu innowacyjnych usług dla biznesu i obywateli. W szczególności usługi sporządzenia kompleksowych raportów o nieruchomościach, generowanych online, zawierających m.in.: wartość nieruchomości i jej prognozę w czasie, linki do zewnętrznych zasobów WWW zawierających dodatkowe informację o nieruchomości.

Termin realizacji: 31.01.2019 - 31.12.2020
Kwota dofinansowania: 2 288 417,65 PLN

Projekt B+R realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

W latach 2014 – 2016 Instytut we współpracy z Politechniką Warszawską i firmą Integraph Polska Sp. z o.o. uczestniczył w projekcie pn. "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web' w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych (na realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych) na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Celem głównym projektu była komercjalizacja badań naukowych w zakresie wykorzystania metod statystyki przestrzennej i eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (spatial data mining) do analizy informacji przestrzennej pod kątem optymalizacji decyzji biznesowych. Instytut odpowiedzialny był za realizację zadań związanych z tworzeniem geoprzestrzennych narzędzi semantycznych, czego wynikiem było powstanie prototypu flagowego produkt Instytutu – oprogramowania Semantic Components.

Termin realizacji: 2014-2016